亚洲欧美激情av在线亚洲欧美激情av在线

Services亚洲欧美激情av在线

Defination of the services of the particular business goes the here the business goes here business particular business goes here.

Business Branding亚洲欧美激情av在线

Sweet roll cake danish icing lollipop. Lemon drops brownie tootsie roll.

Business Promotion亚洲欧美激情av在线

Sweet roll cake danish icing lollipop. Lemon drops brownie tootsie roll.

Market Supply亚洲欧美激情av在线

Sweet roll cake danish icing lollipop. Lemon drops brownie tootsie roll.

Advertisement亚洲欧美激情av在线

Sweet roll cake danish icing lollipop. Lemon drops brownie tootsie roll.

A set of eight high quality 亚洲欧美激情av在线

A set of eight high quality fabric patterns. These patterns are for Photoshop and saved as.

A set of eight high quality 亚洲欧美激情av在线

A set of eight high quality fabric patterns. These patterns are for Photoshop and saved as.

A set of eight high quality 亚洲欧美激情av在线

A set of eight high quality fabric patterns. These patterns are for Photoshop and saved as.

About us亚洲欧美激情av在线

Sugar plum jelly beans fruitcake lollipop jelly candy pudding. Cookie biscuit gingerbread jujubes macaroon liquorice. Faworki bonbon marshmallow caramels applicake soufflé tart gummi bears liquorice. Donut danish pie apple pie pastry tiramisu topping. Ice cream cookie gummi bears cotton cake.

Testimonials亚洲欧美激情av在线

“ Sugar plum jelly beans fruitcake lollipop jelly candy pudding. Cookie biscuit gingerbread jujubes macaroon liquorice. Faworki bonbon marshmallow caramels applicake soufflé tart gummi bears liquorice.”

Rosetta [CEO - Alliance Docment Services]亚洲欧美激情av在线

Testimonials亚洲欧美激情av在线

“ Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis,consectetuer litterarum adipiscing elit per seacula quarta decima et quinta decima. ”

Mark Smith[CEO - Alliance Docment Services]亚洲欧美激情av在线

Testimonials亚洲欧美激情av在线

“ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. litterarum Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.”

Maleena [CEO - Alliance Docment Services]亚洲欧美激情av在线

就在尤成想着这些事情的时候,其它人也都陆陆续续的醒了过来,趁着还有人没有醒过来的时候,尤成马上就对那些醒过来的人道:“大家觉得这个阿修罗的进攻如何?想想他的进攻有什么特点。”

青云子点了点头,接着他沉声道:“相比起青峰子来,那个青影,到是更让我注意,没法有想到,这小子见机的如此之快,之前你也听到了,青峰子本来也是叫了那个青影到他的山洞里去的,但是那个青影却没有去,想来那个时候,他就已经跑了,这小子的行动如此的快,真的是我没有想到的。”

赵海连忙冲着青文笑着道:“多谢师叔,师叔,现在我们虎贲堂成立也已经有几个月的时间了,前面的一些基础训练,都已经结束了,所以我准备,带着虎贲堂的人,到外面进行一次实战训练,这一次的训练目标,我准备选在一座矿山之中,最好是矿洞环境比较复杂的,没有人去过的地方,像这样的地方,小侄可不知道,所以只能来请师叔帮助了。”

“无耻啊,竟然还想要用这种招术来对付我,他的身上是不是有你们的诅咒?我都听说了,你们在青焰子的身上下了诅咒,不然的话,青焰子也不会那么容易就着了道,现在竟然还敢用在我的身上,青叶子,你可真的是够无耻的。”青峰子睁着双眼,努喝道,同时他的两眼也从他的弟子身上扫过,最后山洞里,除了青阳和几个弟子之外,其它的弟子,身上全都着了火,转眼之间就已经化成了飞灰。

青叶子他们在听到了这个消息之后,也全都松了口气,说实话,他们也不想与其它四宗拼命,实力到了他们这种等级,他们是有希望能飞升的,他们当然不想与其它四宗拼命了,但是如果有必要的话,他们该拼命还是会拼命,现在其它四宗退兵了,自然也就是同意了他们的条件了,那他们自然也就松了口气了,事实终于没有发展到最坏的成度,他们还是十分满意的。

而且这里赵海还准备保留,以后他们要是想收拾青扬宗,完全可以在利用这个山洞这里,到时候他们就可以神不知,鬼不觉的,直接就进入到青扬宗的范围之内了,到时候就可以打青扬宗一个措手不及了,虽然说这些离青扬山还有一段距离,但是要对付青扬宗,却也是足够了,所以这里赵海必须要保留。

青峰子却是一点儿也没有着急,而是笑着道:“事实上这件事情我也是刚刚知道的,我也不知道他们进展到了那一步,他们是为了自身的安全,所以进行了完全的保秘。”他到是没有说谎,赵海之前确实是这么做的,之前他并没有把太多的消息告诉青峰子,那块玉简还是他让青阳送到青峰子手里的。玉简是在他回到了青扬宗之后,马上就给青阳的,而青阳也直接就把玉简送给了青峰子。

青阳摇了摇头道:“我想不会的师父,就算是宗主知道这件事情是小影他们干的,也拿小影他们没有办法,小影他们毕竟没有留下任何的把柄,所有人都看到,他们在听我讲经,所以宗主应该不会把他们怎么样,最重要的一点儿就是,师父,你不要忘了,还有你的存在呢,就算是宗主占了大义的名分,也不敢轻易的与你撕破脸,要是他真的与你撕破脸,那他的日子怕是也不会好过,我想只要我们以后注意一点,应该就不会有问题了。”

等到散去之后,赵海和青阳一起到了青峰子的洞府里,青峰子显得十分的开心,他到了洞府里之后,坐到了蒲团上,随后转头对青阳和赵海道:“青阳,青影,你们两个是青扬宗里,这一代少有的,师徒两人都被赐青字号的人,以后一定要好好的努力。”

青峰子摇了摇头,随后开口道:“你这一次做的真的是很好,不用这么谦虚,宗门会给你奖励的,回去吧,不要让任何人看出破绽来,去吧。”赵海应了一声,冲着青峰子行了一礼,接着转身离开了房间。

青云子也听懂了青峰子的话,青云子之前跟青峰子说那些话,无非就是想要告诉青峰子,你必须要放弃一些你手里的权力,现在这个时候,团结才是最重要的,而青峰子手里最大的权力是什么?无非就是指挥虎贲堂的权力罢了,虽然说虎贲堂是一个新成立没有多长时间的分堂,表面上看,实力也并不是很强,但是现在宗门里的人都看明白了,只要让虎贲堂在发展一段时间,那虎贲堂一定会变成另一个战武堂,战武堂是什么地方?所有人都清楚,所以虎贲堂的潜力是无比巨大的,特别是在青峰子的支持之下。

赵海连忙道:“是,师祖,是弟子出的主意,当时的情况十分的危险,如果我们不用这一招的话,那我们青扬宗就危险了,其它四宗联合出手,要是我们还只是守在我们的地盘上,那我们就是以少打多,最后的结果一定不会好,所以我才会想到这么一个行险的办法。”

一听赵海这么说,林沧他们也全都愣住了,他们没有想到,地狱门的组织结构竟然会如此的严密,怪不得会这么厉害,不但有一位阎罗,成了青扬宗的太上长老,更有像赵海这样的人,能成为青扬宗的一堂之主。

不一会儿青阳他们全都到了,只有赵海没有到,青峰子注意了四周的情况一下,他不由得皱起了眉头,沉声道:“青影为什么没有到?”赵海是他手下,唯一一个可以参与这一次会议的二代弟子,但是他却没有来,这让青峰子有些生气。

一听青云子这么说,青峰子的心里微微一动,脸上却是不动声色,他沉声道:“那里当然了,他是宗主,我们必须要听他的,但是我们的敌人可是超度人,那些超度人,可能付出了一定的代价,让那些大宗门,不会在来管我们的事情了,也正是因为如此,所以我们连死了两个人,那些大宗门都没有人来,那么现在我们应该怎么做?这才是最重要的。”

就在林沧还在处理那两个隐蔽的洞口时,突的一个声音从他的洞府门前传来道:“里面的人出来,这个位置我看中了,马上就把这个位置让出来。”林沧一听到这个声音,不由得一愣,随后他不由得两眼一眯,他还真的是没有想到,这个世界上竟然会有这么白痴的人,赵海已经说了,他们这些人不会被淘汰,可是却还是有人来找他们的麻烦,这是准备跟赵海对着干呢,一想到这里,林沧的脸上不由得露出了一丝笑容,随后他身形一动,直接就从山洞里飞了出来。

乐文真听说赵海要带他到虎贲堂,他本来是十分的兴奋的,但是一听赵海这么说,他的神情不由得一黯,不管怎么说,他都没有机会进入到虎贲堂,这对于他来说也是一个打击,他真的想要加入虎贲堂。

青叶子沉声道:“我已经能知青刑了,就让青刑去,就提出这两点,要是他们同意,那这件事情就算是完了,要是他们不同意,那就打好了,反正我们也做好准备,他们忘了,我们青扬宗是以符文和法阵为主的宗门,我们宗门护山大阵,能挡住他们的进攻,就是不知道,他们宗门的护山大阵,能不能挡住我们宗门的进攻。”

一想到这里,他也就不在说什么了,他马上就冲着陈兵行了一礼道:“如此,在下就明白了,多谢师兄。”赵海知道地狱门的意思了,他们在这里是有很大的自由度的,他们可以放心大胆的在这里折腾,地狱门不会管,但是地狱门也不会给他们提供太多的物资,能建成什么样,就看他们自己的了。

这个巨大的山维地图上,把青扬宗的地盘,全都给囊括其中了,不过在地图上却是有一个个的光点,青文随后点了一个光点一下,那个光点那里,直接就变大了,青文指的地图上变大的一点儿道:“贤侄请看,这里是宗门比效外围的一处矿山,那里矿石早就被开采光了,所以早就被放弃,后来因为一次地动,整座山竟然沉入到了地下,只留下了一个山顶上面上面,但之前我派人去看过,那里山虽然没入到了地下,但是里面的矿洞,却大部分都保留了下来,地形十分的复杂,现在就算是宗门里的人,弄清里面的地形如何,如果你们真的要进行训练的话,那里到量子个好地方,不要说你们虎贲堂的那一千多人,就长是一万多人进去,怕是也会绕上很长时间才会遇到一个人。”

亚洲欧美激情av在线